طراحی سیستم

هر سازمان از یک سیستم اختصاصی برخوردارست تا بتواند براساس آن تشکیلات ، از مکانیزم یکپارچه و هماهنگی بهره جوید.

در هر سیستم سازمانی ، مجموعه ای از قواعد ، عناصر و اصول تثبیت شده ای وجود دارد که ترکیبی از اشکال ، وظایف و ویژگی های متفاوت در اختیار دارد که سامانه ای فراگیر و نامرئی برای تحقق آن وجود دارد.

مقداد صرامی ، براساس نیازها و وظایف راهبردی کسب و کار شما ، اقدام به طراحی سیستم سودمند و بهره ور می نماید تا فراگیرترین و چابک ترین سازمان را در اختیار بگیرید.

چارت سازمانی ، یکی از خروجی های تفکر سیستمی و ساختار سیستم محور می باشد. بی شک کارکنان و مدیران سیستم پذیر ، مقاومت کمتری در قبال پایبندی و پاسخگویی به چارچوب سیستم هدفمند شما دارند.

برای بهره مندی از یک نظام هماهنگ و نوآور ،‌ بایستی تفکرات و الگوهای ذهنی سنتی و قدیمی کارفرمایی خویش را مهیای توسعه و تحول نمایید.

برای معماری سیستم کسب و کار ، معیارها و ملاحظات متعددی مدنظر می باشد که بهره وری ، ماموریت اصلی آن می باشد. در این مسیر سرمایه های انسانی ، اسناد و ابزارها در خدمت شکل گیری و راه اندازی سیستم می باشد. برای این مهم بایستی ، فرآیندهای کاری استخراج و تحلیل شده و سپس براساس مدل های موثر ،‌ اقدام به بازآفرینی سیستم نمود.

الگوریتم های سیستم سازی ، برنامه ریزی استراتژیک ، مدل سازی کسب و کار ، دپارتمان بندی ، تفویض اختیار و جانشین پروری چند عنصر مهم در تحقق شکل گیری سیستم کسب و کار شماست.

طراحی سیستم منجر به صرفه جویی در منابع سازمانی شما گردیده و زمان ،‌ مدیریت می شود. بدین وسیله از دوباره کاری ها و تداخل کاری و تضاد منافع ، پیشگیری کرده و باعث رشد و توسعه متوازن سازمان شما می گردد.

بازسازی سیستم ،‌ منجر به افزایش عمر سازمان شده و از هر نوع هدر رفتن سرمایه های کسب و کار ، جلوگیری می کند و حیات خلوت های پنهان در تشکیلات شما را حذف می نماید.

در طراحی و نوسازی سیستم ، نوآور و آینده نگر باشید.