استراتژی

استراتژی ، آمیخته ای یکپارچه از دانش ، تجربه و مهارت بکارگیری هوشمندانه از امکانات و پتانسیل های سازمانی ، جهت تحقق عملیاتی اهداف و اجرای ماموریتها محسوب می گردد. بدون استراتژی راه به جایی نمی برید و اگر هم به مقصد رسیدید ، با هزینه های گران و مسیر طولانی و ناموجه ای را پیموده اید که راهبری نشده است.

بعد از اینکه مسئله یا چالش ، شناسایی شد و اهداف تعیین گردید در گام بعدی بایستی روش عملیاتی ورود به مسئله را اتخاذ نمایید تا بر اساس آن اقدام به تهیه نقشه عملیاتی صورت پذیرد. این استراتژی است که به ما می گوید چه کاری انجام دهید و چه کاری را نباید انجام دهید. بنابراین هیچ فرمانده عملیاتی نمی تواند بدون استراتژی ، عملیات را آغاز نماید.

استراتژی صحیح ، موفقیت مسیر توسعه کسب و کار را تضمین می نماید و به همین میزان ، استراتژی نادرست هم انحراف از مسیر را به ارمغان می آورد. پس از اتخاذ و انتخاب استراتژی شایسته و متناسب ، اینک نوبت به جاری سازی استراتژی می باشد. یعنی همه عناصر تیم بایستی نسبت به سهم تاثیرگذاری و وزن جایگاهی خویش در سازمان باید ، اقدام به مسئولیت پذیری و نقش آفرینی نمایند.

ترویج تفکر استراتژیک و نهادینه کردن این عادت در فرهنگ سازمانی ، امر مهم و حائز اهمیت است تا بتوان یک سازمان استراتژی محور ، تربیت و پرورش داد. استراتژی ها ، مدل ها و الگوهای متفاوتی دارند که بستگی به عوامل و شرایط زیادی دارد اما هر استراتژی از ساختمان اختصاصی خود برخوردارست و بنا به میزان اهمیتی که دارد ، از قدرت نفوذ و تاثیرگذاری مختص خود برخوردارست.

قبل از استراتژي ، بایستی مقصد و هدف را انتخاب کرد.

سیاست دستیابی به هدف و رسیدن به مقصد ، همان استراتژی است.

بعد از تعیین استراتژی ، تاکتیک ها و مراحل خرد شده و هر یک از بخش های استراتژی را مشخص کنید.

ابزار، روش و راهکارهای عملیاتی را بعنوان تکنیک اجرایی هر مرحله ی تاکتیکی را در نظر بگیرید.

اینجاست که می توان نقش حیاتی استراتژی را در نظر گرفت.

مقداد صرامی ، دانش آموخته دکترای مدیریت استراتژیک و بعنوان استراتژیست ، راهکارهای موثری برای راهبری تحقق اهداف سازمان شما در اختیار دارد.