طراحی خدمت

مدیریت مشکل ، یکی از انتظارات مدیران از مشاور است که مشروط به پذیرش تغییر و تحول می باشد. این مشکلات که ناشی از تضاد منافع ، خطای تصمیم گیری و فرسودگی سیستم خواهد بود ، بنابراین با حمایت مدیران به استقبال چالش ها می رویم تا آینده را طراحی کنیم.

در برخی گره های سازمانی ، چاره کار به طراحی یک سرویس سودمند و چابک می باشد. موتور هر کسب و کاری در گرو گردش هماهنگ بین عناصر خرد و درشت می باشد. گاهی خلا وجود یک چرخ دنده کوچک یا ناکارآمد ، منجر به ایجاد اختلال در روند رشد و حرکت می گردد که ناشی از زیرساختهای کهنه و سنتی می باشد و سبب زیان دهی مضاعف می شود.

مشاور با چکاب گلوگاه ها ، اقدام به بررسی رفتار مصرف کنندگان نهایی ، نقاط ارتباطی و متقاطع در فرآیندها و رویه های کسب و کار کرده و تلاش می کند ضمن تمرکز و آسیب شناسی ، روند شتاب بخشی به مسائل را تسهیل نماید.

بهره وری و بهبود مستمر ، هدف نهایی طراحی سرویس می باشد که نیازمند به درک کامل مسائل و نیازهای مشتریان ، کارکنان و سازمان می باشد ، زیرا هر روزمان باید بهتر از دیروز باشد.

ما با ایجاد سرویس های نوآورانه می کوشیم ، استارتاپ ها و سازمان ها را به یک مزیت رقابتی هوشمندانه و متمایز نزدیک کنیم. تجربه کارکنان ، مشتریان و سایر ذینفعان ، ناب ترین نقطه برای طراحی سرویس های جدید یا بازآفرینی سرویس های موجود می باشد ، بنابراین مهندسی تجربه ، پایه اصلی ساختمان سرویس می باشد.

مشاور در بهبود سرویس ، متعهد و ملزم به جاری سازی سرویس می باشد تا موجبات رضایتمندی و وفاداری مشتریان و کارکنان فراهم گردد و به اصطلاح سرویس کاربردمحور ایجاد شود. طراحی خدمات یک اقدام میان رشته ای و عملیات تیمی است که با کشف پدیده ها ، تعریف مسئله ، توسعه راهکارها و نمونه سازی منجر به آزمون پیاده سازی و نتیجه گیری نهایی گردد.

ما در طراحی خدمات ، متعهد به ایجاد مدل اختصاصی هستیم و از هر گونه تقلید ، اجتناب خواهیم کرد و با نگرش هلیکوپتری ، پاردایم ناب خلق می نماییم.

میز خدمت ، بعنوان خاستگاه ظهور و عرضه خدمات خلاقانه مدنظر می باشد. همین حالا برای طراحی سرویس کاربردی ، تصمیم گیری کنید.