ابزارها

هیچ سازمانی بدون ابزار نمی تواند حرکت موثری داشته باشد. مدیران ، کارکنان و حتی مشتریان و سایر ذینفعان ، احتیاج به ابزارهای  کاری دارند تا طبق اختیارات تفویض شده و وظایف ابلاغی ، بتوانند انجام وظیفه نمایند.

ابزارهای نرم افزاری ، سخت افزاری و مغز افزاری متعددی جهت پیشبرد امورات سازمان وجود دارد که متناسب با منابع سازمان ، قابل تخصیص می باشد.

ابزارهای کارگشا که ابتکاری و بومی سازی شده باشند ، نقش اثربخشی ایفا می کنند. ابزار ، بدون آموزش هم به هیچ دردی نمی خورد و باید در کنار ابزار ،‌ آموزش مستمر و توسعه ابزار ، نهادینه شود.

گاهی ابزارهای اضافی هم مانع ، تحقق بهره وری می گردد. بنابراین سنجش اثربخشی ادوات سازمانی ، امری انکارناپذیرست.

کسب و کار شما ابزارهایی دارد که احتمالا به خوبی از پتانسیل های آن استفاده نمی شود. مقداد صرامی ، درخصوص تامین و بکارگیری هوشمندانه ابزارهای مغزافزاری و نرم افزاری ،  راه حل دارد.

پایش و تحلیل

استراتژی

طراحی سیستم

کمپین

آموزش