راه اندازی

بعد از برنامه ریزی آمیخته و اثربخش ، به اولویت بندی جهت راه اندازی و استقرار جهت دستیابی به سیستم کاربردی نیازمندیم.

در این راستا بایستی به ایجاد زیرساخت ها و ریل گذاری جهت ایجاد یا بهینه سازی ابزارها ، مکانیزم ها ، روندها و عناصر گوناگون برای راه اندازی سیستم های یکپارچه ، نیازمند به بومی سازی و مناسب سازی می باشد.

اما در کنار همه موارد مذکور ، آموزش بعنوان عنصر کلیدی جهت راه اندازی مطرح می باشد. زیرا سیستم بدون اپراتور ، بیشتر به یک موجود بی خاصیت شبیه است تا کارگشا. بنابراین با آموزش های تخصصی می توان مسیر رشد و بهبود را هموار نمود.

توجیه مدیران و کارکنان نسبت به برنامه تحول و توسعه ، گام مهمی برای آماده سازی تغییر برای پیشرفت می باشد. مشاور برای آگاهی بخشی ذینفعان راهکارهای کلیدی دارد تا ایشان را برنامه همراه نماید.

ساماندهی محیط سازمان و حذف بروکراسی های دست و پا گیر و سرعت گیرهای سلیقه ای ، یکی از چالش های اصلی ما در آزادسازی سازمانی برای تعالی می باشد. مشاور سعی می کند با درک فرهنگ سازمانی غالب ، محیط را برای جابجایی و جایگزینی سیستم نوین بجای ساختار قدیمی فراهم کند و نسبت به بازآفرینی و تنظیم روابط کارکنان و مدیران ، اقدامات هوشمندانه ای بکار بندد.