توسعه

کسب و کارهایی لیاقت توسعه دارند که وارد دوران تثبیت شده اند و پس از یک دوره مناسب و پایدار ، حق دارند به راهکار توسعه بیاندیشند.

توسعه ، یک گام مانده به تعالی و رهبری بازار. بنابراین گسترش کسب و کار ، پلی است بین ساماندهی و ترقی و از اهمیت بالایی برخوردارست. دستیابی به توسعه هم ادبیات و الزامات خودش را دارد و نمی توان خواهان توسعه بود ولی ساز و کارهای آنرا فراهم نکنیم. بنابراین برای ورود به عرصه توسعه ، محتاج استراتژی صحیح و موثری هستیم.

توسعه پایدار و متوازن ، مبتنی بر سیستم هماهنگ توسعه تولید ، توسعه منابع انسانی ، توسعه بازار و توسعه پخش می باشد. توازن در توسعه ، نویدبخش رشد مضاعف در همه سطوح است.

ایجاد صندوق توسعه پایدار ، یکی از راهکارهای مقداد صرامی جهت توسعه مستمر کسب و کار شماست. با ذخیره سازی درصد مشخصی از منابع یا درآمد سازمان ، تامین مالی گام های توسعه ای ، تضمین می گردد.

جانمایی مدیریت توسعه و ترویج گفتمان توسعه در فرهنگ سازمانی ، زمینه سازی توسعه ماندگار را می نماید. ما راهکارهایی متمایز برای توسعه سازمان شما در عرصه های درون سازمانی و برون سازمانی داریم.

توسعه را به آغوش بکشید…