راهکارها

مشاور در مواجهه با مسائل و مشکلات سازمان ها ، سعی می کند در پاسخ به چالش های کشف شده ، راهکارهای موثر و سودمندی را متناسب با منابع سازمان و ملاحظات پیرامون آن طرح نماید.

بهینه کاوی ، بعنوان هدف اصلی مقداد صرامی برای یافتن بهترین وضعیت مطلوب متوازن با وضعیت موجود در کسب و کارها محسوب می گردد. برای دستیابی به این تارگت ، بایستی قابلیت ها و پتانسیل ها را در کنار ناتوانی ها و تهدیدات تحلیل کرده و برآیند آن را بعنوان راهکارهای گره گشا و هوشمندانه ، ارائه نماییم.

فرآیندهای ارزش آفرین و مکانیزم های تحقق اهداف و پشتیبان کننده ها ، همگی زنجیره ارزش می باشند. استراتژیست بر این باور است که مراحل ایجاد روش کار را به درستی صورت دهد زیرا تولید ارزش در هر سازمان ، برای ما یک شرط کلیدی جهت مهندسی راهکارها می باشد.

ما برای هر مسئله ، حداقل چندین گزینه را ارائه می نماییم و با کمک کارآفرین سعی می کنیم بهترین نظریه را متناسب با واقعیات جاری و منافع سازمان منطبق بر اکوسیستم سازمان ، انتخاب نهایی کنیم.

مدیریت تجربه مشتریان و ارزیابی بازارهای رقابتی ، بهترین آزمایشگاه برای سنجش اثربخشی راه حل هاست. چاره اندیشی خلاقانه و تدبیر تکنیکال برای کشمکش های درون سازمانی و رقابتی ، متکی بر نیازها و نظام پیشنهادات ذینفعان می باشد.

طراحی سرویس

راه اندازی

توسعه

کنترل نظارت